March 21st, 2010

Litwin

Zgrupowanie Stołpecko–Nalibockie Armi Krajowej

Szanowni Państwo, na stronie iwienieckiej w dziale AK nowa wersja (ze zdjęciami) książki Mariana Podgórecznego, uczestnika walk Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK:

Marian Podgóreczny "Żbik"
Zgrupowanie Stołpecko–Nalibockie Armi Krajowej: Oszczerstwa i Fakty.
Wywiad z dowódcą Zgrupowania, cichociemnym, mjr Adolfem Pilchem ps. „Góra”, „Dolina”.
Zdjęcia wstawił Pan Zbigniew Wołocznik.

Litwin

O Krzyżakach i Litwinkach, czyli o katarzynkach


O Krzyżakach i Litwinkach, czyli o katarzynkach (jedna z najstarszych i najbardziej znanych legend "piernikowych" z serii klasztoru benedyktyńskiego): «Przed wiekami, książę Konrad Mazowiecki sprowadził na Ziemię Chełmińską zakonników Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, popularnie zwanych Krzyżakami. Wyruszyli oni na podbój okolicznych ziem, by szerzyć wiarę chrześcijańską wśród pogańskich Prusów. Krzyżackie oddziały w 1311 roku dotarły pod Woplauken koło Rastemborka (Kętrzyna) i tam w wyniku zwycięskiej bitwy z Litwinami wzięły do niewoli 1400 litewskich dziewcząt. Ażeby bezdomne dziewice godnie umieścić, sprzedali Krzyżacy trofea i z sumy w ten sposób uzyskanej zbudowali w Toruniu w 1312 roku klasztor reguły benedyktyńskiej, w którym osadzili pojmane dziewice. Siostry Benedyktynki otoczono hojną opieką. Jednak zakonnice wiodły żywot niefrasobliwy, oddając się więcej uciechom podniebienia, aniżeli ćwiczeniom duchowym. W owym czasie siostra Katarzyna wynalazła znakomite pieczywo, nazwane później katarzynką. Sława tych znakomitych pierników rozniosła się daleko poza mury klasztorne. Daremnie jednak starano się dociec tajemnicy przyrządzania katarzynek, gdyż zakonnice skrzętnie jej strzegły…».

via http://community.livejournal.com/nasha_talerka/12437.html

Litwin

Кршивицкий — Столыпину

Конфиденциальное письмо виленского генерал-губернатора К.Ф. Кршивицкого (1906 г.) председателю Совета министров П.А. Столыпину: «Возвращая при сем присланную мне при письме за № 3481 вырезку помещенной в № 10854 газеты «Новое время» корреспонденции из Литвы под заглавием «Литвины и польско-католическое влияние», имею честь сообщить Вашему Высокопревосходительству, что, при всей тенденциозности этой заметки сгущающей краски действительного положения вещей, тем не менее общее направление ее, указывающее на усилившееся в последнее время стремления представителей местной римско-католической церкви вступить на путь борьбы и прозелитизма на почве польского национального движения, вполне основательно и требует со стороны правительства принятия определенных и твердых мер, способствующих введению местного населения в круг общих интересов Русского Государства… Северо-западный белорус одинаково легко обращается и в русского и в поляка, тяготея культурно более к последнему в силу того, что Литва и Белая Русь в течение нескольких веков были с Польшей в государственном союзе, оставившем глубокий след во многих проявлениях местной жизни. Это создает в Литве и Белоруссии культурную борьбу, в юго-западном крае фактически уже законченную в пользу русского элемента. Вместе с тем я возлагаю надежду на то, что при введении земского самоуправления в Литве и Белоруссии, русская культура и язык будут иметь шансы естественно взять вверх в особенности, если этот край отрежется экономически от польских промышленных центров и войдет в район центров великорусских. При русском языке в школе, администрации, суде и самоуправлении, при порядках и законах, одинаковых с имперскими, для польской культуры фактически не будет места и она естественно ослабнет, в особенности если будет поведена борьба не против польского элемента, как такового, а против римско-католического духовенства в смысле мер, рекомендованных в означенном отношении и моим предместником. В высшей степени, конечно, желательно при организации самоуправления специально в этой области дать преобладание крестьянскому элементу пред элементами городским и частно-владельческим польским. Это будет вернейшее средство поднять русский элемент в крае».

via http://pani-haspadynia.livejournal.com/17383.html